Privacy policy statement

Integritetspolicy för ansökningar

Det gläder oss att du vill söka tjänst hos oss. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för en ansökan och tillhandahåller ytterligare information som är relevant i detta sammanhang.

1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Ansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen och medlemsstaternas andra nationella dataskyddslagar samt övriga dataskyddsrättsliga bestämmelser för en ansökan är

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz

2. Personuppgiftsansvarig
Våra personuppgiftsansvariga når du via följande kontaktuppgifter:

INSIDE Datenschutzbeauftragte GmbH
Amiraplatz 3
80333 Munich (GER)
Tel.: +49 89 5880316 90
Fax: +49 89 5880316 91
E-Mail: datenschutz_geberit@magellan-rechtsanwaelte.de

3. För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter om dig med anledning av din ansökan om en anställning, i den mån detta är nödvändigt för beslutet om motiveringen till en anställning hos oss. Rättslig grund är i det sammanhanget § 26.1 tillsammans med 26.8 s. 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, federala lagen om dataskydd).

Om det uppstår ett anställningsförhållande mellan dig och oss kan vi enligt § 26.1 BDSG vidarebehandla de personuppgifter vi redan fått från dig för anställningsförhållandets ändamål, såvida detta är nödvändigt för att genomföra eller avsluta anställningsförhållandet eller för att utöva eller uppfylla de rättigheter och skyldigheter som tillkommer intresseorganisationerna eller de anställda och som följer av en lag eller ett kollektivavtal.

4. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar uppgifter som har samband med din ansökan. Dessa kan vara allmänna uppgifter om din person (som namn, adress och kontaktuppgifter), uppgifter om din yrkeskvalifikation och skolutbildning eller uppgifter om yrkesfortbildning eller andra uppgifter som du förmedlar till oss i samband med en ansökan. I övrigt kan vi behandla yrkesrelaterad information som du gjort allmänt tillgänglig, som till exempel en profil hos sociala nätverk som Xing, LinkedIn etc.

5. Från vilka källor kommer personuppgifter när vi inte samlar in dem från dig?
I princip samlar vi in personuppgifter från dig. I samband med en ansökan kan vi emellertid även samla in personuppgifter om dig i yrkesrelaterade sociala nätverk (t.ex. LinkedIn, Xing), i den mån detta är nödvändigt inom ramen för beslutet om motiveringen till ett anställningsförhållande med oss.

6 .Vilka mottagare av uppgifter finns det?
6.1 Anslutna företag
Dina personuppgifter står till förfogande för de till oss anslutna företagen i Geberit-gruppen, i den mån detta är tillåtet inom ramen för de under siffra 3 beskrivna ändamålen och rättsliga grunderna, eftersom vi bedriver en central ansökningshantering.

6.2 Personuppgiftsbiträde
Vi anlitar dessutom personuppgiftsbiträden, d.v.s. företag som inom ramen för ett med oss tecknat avtal behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra anvisningar. Dessa personuppgiftsbiträden är:

6.2.1 Haufe-umantis AG, Unterstrasse 11, 9001 St.Gallen, Schweiz, som i sin egenskap av uppdragstagare hos Geberit International AG tillhandahåller systemet för ansökningshantering
6.2.2 Olika personalrekryterare som stöder oss i ansökningshanteringen.

7. Hur länge sparas dina uppgifter?
7.1 Vi sparar dina personuppgifter så länge som detta är nödvändigt för beslutet om din ansökan. Om inget anställningsförhållande mellan dig och oss kommer till stånd kan vi därutöver fortsätta spara uppgifter, i den mån detta är nödvändigt för försvar mot eventuella rättsliga anspråk. I detta fall raderas ansökningshandlingarna tre månader efter tillkännagivandet av beslutet om avslag, såvida inte en längre lagring är nödvändig på grund av rättsliga konflikter.

7.2 Ifall du har förklarat att du inte vill att dina ansökningsuppgifter ska raderas, även om inget anställningsförhållande mellan dig och oss kommer till stånd, sparas dessa tills du begär att de raderas, dock tidigast tre månader efter tillkännagivandet av beslutet om avslag.

8. Vilka rättigheter har du?
Som sökande hos oss har du beroende på den enskilda situationen nedanstående dataskyddsrättigheter, och du kan alltid kan kontakta oss eller våra personuppgiftsansvariga via de uppgifterna under sifferpunkt 1 och 2 för att få information om hur de utövas.

8.1 Information
Du har rätt att få en bekräftelse av oss på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. I så fall har du rätt till kostnadsfri tillgång till personuppgifterna, inklusive rätten att erhålla en kopia av dessa uppgifter, liksom till följande information:

8.1.1 Ändamålen med behandlingen.
8.1.2 De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
8.1.3 De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
8.1.4 Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
8.1.5 Rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling.
8.1.6 Rätten att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet.
8.1.7 Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
8.1.8 Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för dig.

8.2 Rättelse
Du har rätt att av oss utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

8.3 Rätt att göra invändningar
Om behandlingen av de personuppgifter som gäller dig utförs på grund av artikel 6.1 bokstavspunkt f GDPR har du rätt att när som helst, av skäl som framgår av din speciella situation, göra invändningar mot behandlingen av dessa uppgifter. Vi upphör med behandlingen av dina personuppgifter såvida vi inte kan visa på tvingande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

8.4 Rätt till återkallande
Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan detta återkallas. Angående detta kan du när som helst kontakta oss eller våra personuppgiftsansvariga via ovannämnda kontaktuppgifter.

8.5 Rätt till radering
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss och vi är skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

8.5.1 Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
8.5.2 Du invänder mot behandlingen i enlighet med ovanstående nummer 8.3 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
8.5.3 Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
8.5.4 Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.
8.5.5 Detta gäller inte försåvitt behandlingen är nödvändig:
8.5.6 för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandlingen enligt unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.
8.5.7 för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

8.6 Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen något av följande alternativ är tillämpligt:

8.6.1 Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
8.6.2 Behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och begär i stället en begränsning av deras användning.
8.6.3 Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
8.6.4 Du har invänt mot behandling i enlighet med ovanstående nummer 8.3 i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med detta avsnitt får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om du har fått behandlingen begränsad ska du underrättas av oss innan begränsningen av behandlingen upphör.

8.7 Rätt att inge klagomål
Du har enligt art. 77 GDPR, utan att det påverkas av en annan förvaltningsrättslig eller rättslig åtgärd, rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR.

9. Nödvändigheten av att tillhandahålla personuppgifter
Tillhandahållandet av personuppgifter är varken ett lagstadgat eller ett avtalsenligt krav, inte heller är du skyldig att tillhandahålla personuppgifter. Emellertid är tillhandahållandet av personuppgifter nödvändigt för slutande av ett kontrakt om ett anställningsförhållande med oss. Det vill säga att om du vid en ansökan inte tillhandahåller de uppgifter som vi angivit som nödvändiga kommer vi inte att ingå något anställningsförhållande med dig.

Version: januari 2021